عشق+زندگی میشود شیرین

به امید روزی که منم بتونم دست کسیو بگیرم.